MUTU

MUTU

Estrei­nal­dia: 2018/05/06 Gaz­tes­ze­na (Donos­tia)
45′
Esze­na
Teaser‑a: https://vimeo.com/271150324

Estreinaldia:2018/05/06
Gaz­tes­ze­na
 (Donos­tia)
45′
Esze­na
https://vimeo.com/271150324

MUTU, hiru komu­ni­ka­zio espa­zio esze­na­ra­tze­ko saia­ke­ra da, non isil­ta­su­nak hitza­ren esa­nahi osoa har­tzen duen.

Víctor Iriar­te­ren INVISIBLE fil­man ins­pi­ra­tua, hiru per­tso­naien hiru bizi­ki­de­tza atal kon­ta­tzen ditu, zei­na eral­da­tzen doan, eta ez desi­ra­tu­ta­ko nora­bi­dean. Giza-erla­zio zuze­nen gain-behe­ra­ren isla­da da.

MUTU dis­zi­pli­na artis­ti­ko des­ber­di­nen har­tu-ema­nean oina­rri­tzen den proiek­tua da, emai­tza esze­ni­ko deli­ka­tu eta poe­ti­ko bat eskei­niz. Detai­le txi­kien fin­ta­su­na nabar­men­duz, eta emo­zio kar­ga inten­tso bate­kin, emai­tzean era­gin zine­ma­to­gra­fi­koa naba­ri da. 

MUTU, Myriam Perez Caza­bo­nen (koreo­gra­foa), Agur­tza­ne Intxau­rra­ga­ren (antzer­ki zuzen­da­ria) eta Mai­te Arroi­ta­jau­re­gi-MUR­SE­GO­ren (musi­ka­ria) arte­ko elkar­gu­nea da. 

FITXA ARTISTIKOA

Ideia, zuzen­da­ri­tza, koreo­gra­fia: MYRIAM PEREZ CAZABON
Dan­tza­riak: LEIRE OTAMENDI, ENEKO GIL/IKER ARRUE, MYRIAM PEREZ CAZABON
Berez­ko musi­ka: MAITE ARROITAJAUREGI-MURSEGO
Dra­ma­tur­gia, kan­po begi­ra­da: AGURTZANE INTXAURRAGA
Argiz­ta­pe­na: JUNKI MAYO
Esze­no­gra­fia, jan­tziak: NERI(H)ARI
Esze­no­gra­fia ekoiz­pe­na: XABIER MUJIKA
Argaz­kiak: NAGORE LEGARRETA
Bideo iru­diak: KENSA PRODUKZIOAK 

Diru­la­gun­tza: EJ-GV KULTURA SAILA
Babe­sa eta elkar­la­na: DONOSTIA KULTURA, GIPUZKOAKO DANTZAGUNEA

Eus­ka­di­ko Antzo­kien SAREAk Gomen­da­tu­ri­ko Obra.

PROIEKTUAK