40.BIDEGURUTZEA

40.
BIDEGURUTZEA

(aurre-proiek­tuan)

“Behin eta berriz erre­pi­ka­tzen den amets bat daukat, hortz guz­tiak eror­tzen joa­ten zaiz­ki­da­na­re­na

Mota haue­ta­ko ame­tsek herio­tza­ren ingu­ru­ko esa­nahia dute­la dio­te. Edo zer edo zerren amaie­ra­re­na, agian ziklo baten amaie­ra­re­na.
Izan dai­te­ke, amets hau, bide­gu­ru­tze batean beza­la aur­ki­tzen gare­ne­ko momen­tu horie­ta­ko bati ego­ki­tzea: zein bide auke­ra­tu bes­te­rik ez da gera­tzen

40. BIDEGURUTZEA per­tso­na moduan nola goa­zen erai­ki­tzen esze­na­ra­tze­ko saia­ke­ra da, gai­na­za­le­ko geru­zak dese­gi­nez. Nora­bi­de bat har­tzea beha­rrez­koa duten une erabakigarriak. 

FITXA ARTISTIKOA

Ideia, zuzen­da­ri­tza: MYRIAM PEREZ CAZABON
Argaz­kiak: AITZIBER ORKOLAGA, NAGORE LEGARRETA

PROIEKTUAK