MYRIAM PEREZ CAZABON

KOREOGRAFOA | DANTZARIA | IRAKASLEA

MYRIAM
PEREZ
CAZABON

KOREOGRAFOA
DANTZARIA
IRAKASLEA

Dan­tzan bere lehen urra­tsak Irun eta Donos­tia artean ema­ten ditu. Dan­tza garai­ki­de­ko goi-mai­la­ko ikas­ke­tak Rot­ter­da­me­ko CODARTS-en buru­tzen ditu.

2004az geroz­tik dabil dan­tza arloan, sor­tzai­le, dan­tza­ri eta ira­kas­le moduan, musi­ka (Mur­se­go, Elle Bel­ga, Hatxe), antzer­kia (Hika Tea­troa), zinea (Ake­la­rre fil­ma), argaz­ki­la­ri­tza (Nago­re Lega­rre­ta, Aitzi­ber Orko­la­ga), dis­zi­pli­na ani­tze­ko ins­ta­la­kun­tza (Larraitz Torres, Rqer-Eva Villar), eskul­tu­ra (Chi­lli­da Leku Museoa), eta, nola ez, dan­tza (Ai Do Pro­ject, Kukai, Red Ata­lak 2.0, Node, Doos Colec­ti­vo) beza­la­ko arte des­ber­di­ne­kin elkar­la­nean ari­tze­ko gri­na azpimarratuz.

Inte­res per­tso­na­lek eta nor­be­re hiz­kun­tza koreo­gra­fi­koan sakon­tze­ko beha­rrak bul­tza­tu­rik, 2016an kon­pai­nia modu­ra bere ibil­bi­dea­ri ema­ten dio hasie­ra, Eus­ko Jaur­la­ri­tza­ren diru lagun­tza­ri eta Gipuz­koa­ko Dan­tza­gu­nea­ren eta Donos­tia Kul­tu­ra­ren elkar­la­na­ri eta babe­sa­ri esker.

“Batez ere, dan­tza garai­ki­deaz ger­tua­go­ko dis­zi­pli­na bat egi­tea inte­re­sa­tzen zait, eta esze­nan, dan­tza­riak bai­no, per­tso­nak ikus­tea.
Horre­ga­tik, nire irmo­ta­su­na, dan­tza­riak dan­tza­tu behar ez due­nean zer ger­ta­tzen den eta koreo­gra­fia­ren atze­kal­dean zein izku­ta­tzen den iker­tzen; esze­na gel­die­nak eta isi­le­nak zaintzen.”

NERI(H)ARI

NERI(H)ARI

Hain­bat urtez lan koreo­gra­fi­koak gara­tzen egon ostean, Myriam Perez Caza­bo­nek bere ekoiz­pe­nak NERI(H)ARI izen­pean ego­ki­tzea era­ba­ki­tzen du, non proiek­tu ani­tzak eta dis­zi­pli­nar­te­koak batzen dituen, musi­ka, zinea, antzer­kia edo argaz­ki­gin­tza beza­la­ko bes­te artee­kin hartu-emanean.

NERI(H)ARIren bar­ne ‑bere sor­kun­tza per­tso­na­lei eta bere egi­te­ko modua­ri eskei­ni­ta­ko gunea- uler­tzen ditu Myriam Perez Caza­bo­nek dan­tza per­tso­nen emo­zio-zirri­ki­tuen isla beza­la; isil­ta­su­na komu­ni­ka­zio bide beza­la eta gel­di­ta­su­na mugi­men­du for­ma beza­la, batez ere, pre­sen­tzia­ren eta begi­ra­da­ren garran­tzia azpimarratuz.

Bere lana dan­tza garai­ki­de bilu­zia beza­la defi­ni­tzen du, hau da, fina, gar­de­na eta zeha­tza. Eta dis­zi­pli­nar­te­koa, bere trans­mi­sio­ra­ko eta komu­ni­ka­zio­ra­ko balioa indartuz.